YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ, ŞANTİYE ŞEFLİĞİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKINDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

     
 
 
 
 
 
 
 01.01.2012 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ, ŞANTİYE ŞEFLİĞİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKINDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

 

16 Aralık 2010 Perşembe günü 27787 sayı numarası ile Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik ile yapı ruhsatına tabii bütün yapım işlerinde; 01.01.2012 tarihinden itibaren Yapı Müteahhitliği, Şantiye Şefliği ve Ustalık Yetki Belgesi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

Peki, nedir bu Yapı Müteahhitliği, Şantiye Şefliği ve Ustalık Yetki Belgesi?

Geçici ustalık yetki belgesi alabilir miyim?

Geçici ustalık yetki belgesi Nasıl Alınır?

Geçici Müteahhitlik Belgesi Nasıl Alınır?

Neden bir inşaat yapmak için ilgili idarelere ruhsat başvurusu bulunduğunda istenmektedir?

Kaç kat ve m²’ye kadar müteahhit, şantiye şefi ve usta yetki belgesi zorunluluğu vardır?

Ve en önemlisi nereden, nasıl alınır?

Sırasıyla bu konular hakkında sizi bilgilendireceğiz.

 

1-Yapı Müteahhitliği, Şantiye Şefi ve Usta Yetki Belgesi Nedir?

 

a-Yapı Müteahhitliği Nedir?

Yapı Müteahhitliği tanımı “Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği”nde şöyle geçmektedir.

“Yapı müteahhidi, Şahsen sahip olduğu teknik ve mali kaynakları kullanarak veya taşeron marifetiyle yapım işini ticari maksatla üstlenen, yapının plana ve mevzuata, fen, sanat ve sağlık kurallarına, ruhsata ve eki projelere uygun olarak ve bünyesindeki mimar ve mühendisler ile diğer uzmanların gözetimi altında inşa edileceğini yapı sahibine ve ilgili idareye taahhüt eden gerçek veya tüzel kişidir.”

16 Aralık 2010 Perşembe günü 27787 sayı numarası ile Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik ile yapı müteahhitlerini kayıt altına alıp sistemde kontrollerinin sağlanabilmesi için yetki numarası verilmektedir. Verilen yetki numarası ile Müteahhide ait tüm inşai faaliyetler ortaya çıkmakta ve böylelikle geçmişte çok fazla yaşanan “çivi bile çakmadan kaçtı” sözü maziye gömülmek istenmektedir.

Yapı Müteahhitliğine başvurmak için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine (Eski Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri) başvurulması yada http://yambis.cevresehircilik.gov.tr/ adresinden başvurulması  gerekmektedir. Başvuru yapıldıktan sonra alınan “Yapı Müteahhiti Yetki Belgesi” ile  Yapı ruhsatı kesecek olan ilgili dairelere teslim edilir. Yapı Ruhsatı kesecek olan ilgili idare  “yapı müteahhiti yetki belge numarası” ile YAMBİS’te (Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi) kontrolü yaparak ruhsata girer.

Geçici yada Diğer Yapı Müteahhitliği başvuruları http://yambis.cevresehircilik.gov.tr/ adresinden yapılabilmektedir. Fakat yapılan başvurudan sonra başvuru çıktısının alınması ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine (Eski Bayındırlık ve Şehircilik Müdürlükleri)  imzalı şekilde verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yapılan başvurunun ardından Yambis adresinden müteahhitliğin kabul edilip edilmediği konrtol edilebilir. Eğer onaylanmış ise Ruhsat kesecek olan ilgili idarelere bildirilmelidir.

Konuyla alakalı genelgeler aşağıdadır.

Yapı Müteahhitliği Bilgi Sistemi Hakkında 28.12.2011 Tarihli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genelgesi

 

Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Ustalık Yetki Belgesi Hakkında 11.01.2012 Tarihli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genelgesi

 

a1 –GeçiciYapı Müteahhitliği Nasıl Alınır?

Geçici yada Diğer Yapı Müteahhitliği başvuruları http://yambis.cevresehircilik.gov.tr/ adresinden yapılabilmektedir.

İnternettten yapılan başvuruda en son ekrana gelen sayfa (Yapı Müteahhiti Bilgi Formu)  yazıcıdan çıktı alınıp imzalanır ve Bulunduğunuz ilin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne (Eski Bayındırlık ve İskan İl Müdürlükleri) aşağıdaki evraklarla başvurulur.

1- Yapı Müteahhiti Bilgi Formu (internetten doldurmuş olup çıktı aldığınız form)

2- Tapu Fotokopisi

3- İmar Çapı  Fotokopisi (projenin yapılacağı tapuya ait)

4-Mimari Proje (Belediye onaylı olacak)

5- Nufüs Cüzdanı Fotokopisi

6- Harç Dekontu (Bulunduğunuz İle göre Banka bilgileri ve harç miktarı değişebilir. Bu yüzden gitmeden önce en altta vermiş olduğumuz linklerden Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerinizin telefon numaralarını bulup aramanız ve ona göre harcı yatırdıktan sonra başvurmanız sizin için işlerin daha hızlı çözülmesini sağlayacaktır. )

 

b-Şantiye Şefliği Nedir?

Şantiye Şefi tanımı “Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği”nde şöyle geçmektedir.

“Şantiye Şefi; yapıyı ilgili mevzuat hükümlerine, ruhsata ve eki projelere, denetçi mimar ve mühendis ile kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının talimatlarına uygun olarak inşa ettirmek, yapı denetimi sırasında bizzat hazır bulunarak, denetimin uygun Şartlar altında yapılmasını sağlamak, ……………………… yapı denetleme defterini Şantiyede muhafaza etmek, bu defterin ilgili bölümünü ve yapı denetim kuruluşunca düzenlenen diğer tutanak ile belgeleri imzalamakla yükümlüdür.”

 

 

c- Ustalık Yetki Belgesi Nedir?

Ustalık Yetki Belgesi; ruhsata tabi yapılarda çalıştırılacak bütün çalışanların (el arabasıyla kum taşıyana kadar) alması gerektiği belge türüdür.

Ruhsata tabi yapılarda yapı müteahhidinde ve şantiye şefinde çalışanların ustalık yetki belgelerinin birer sureti bulunmak zorundadır. Aksi takdirde yönetmelikte belirtilen cezai hükümler geçerli olmaktadır.

İnşaat ve tesisat işlerinde çalışan ustalara yetki belgesi 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde, MYK ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilir.

 

2-Geçici Ustalık Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?

3194 sayılı İmar Kanununun 28 ve 42. Maddeleri gereği cezalı duruma düşülmemesi için, belge sahibi olmayan ustaların bir an evvel “Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin Geçici 1. Maddesinin (d) fıkrasında yer alan yönetmelik eki EK-3 “Geçici Ustalık Yetki Belgesini” almaya yönlendirilmeleri gerekmektedir.

 

—Ek 3 “Geçici Ustalık Belgesi Formu”  Dosyasını İndir—

 

Ek-3 Geçici Ustalık Yetki  Belgesi alınabilmesi için;

–  İnşaat ve tesisat işlerinde çalıştığına ilişkin müteahhitten alınacak yazı

–  Sosyal Güvenlik Kuruluşundan (SGK) alınacak belge

Yukarıda belirtilen iki belgeden her hangi biri ile yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 1/1/2015 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü(Eski Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri)  veya Yapı Ruhsatı düzenlemeye yetkili idareye(Belediye,İl Özel İdare, Organize Sanayi Müdürlükleri,…) başvurulması zorunludur.

 

Geçici Yetki Belgesi Almak İçin Gerekli Evraklar ve Dilekçe

Geçici Yetki Belgesi Almak İçin Gerekli Evraklar Şunlardır :

1-                      16.12.2010 tarihinden önce inşaat ve tesisat işlerinde çalıştığına ilişkin SGK’dan alıacak belge veya müteahhitten alınacak yazı**

** (Müteahhitten alınacak yazı ile başvuru yapılacak ise; müteahhitin faaliyet alanı ve öalıştırdığı günleri gösterir SGK belgeside ekler arasında sunulacaktır.)

2-                      Nufus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik No olmak zorundadır.)

3-                      Eğitim Durum Belgesi

4-                      Fotoğraf  (2 Adet)

 

NOT: Burada Müteahhitten belge yerine Sigortadan 16.12.2010 tarihinden önce çalıştığınıza dair yazı almanız sizin için daha kolay ve zahmetsiz olacaktır.

Geçici Ustalık Yetki Belgesinin amacı 01.01.2015 yılına kadar gerekli yeterlilik sınavlarından başarılı olup “Yetkili Ustalık Belgesi” alıncaya kadar yönetmelik gereği inşaat ve tesisat işlerinde çalışabilmesi olanağını sağlamaktır.

 

 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                  …..……….

                 ……………………………………………………………… İşlerine ilişkin ustalık branşında  “GEÇİCİ USTALIK YETKİ BELGESİ” almak istiyorum. Gerekli Evraklar ekte sunulmaktadır.

Gereğinin yapılmasını arz ederim. ……/……/20……..

TC KİMLİK NO

AD SOYAD

İmza

 

 

 

Adres:…………………………………..

………………………………………….

………………………………………….

Telefon:…………………………………

 

 

 

 

 

EKLER

1-16.12.2010 tarihinden önce inşaat ve tesisat işlerinde çalıştığına ilişkin SGK’ dan alınacak belge veya müteahhitten alınacak yazı**

** (Müteahhitten alınacak yazı ile başvuru yapılacak ise; müteahhidin faaliyet alanı ve çalıştırdığı günleri gösterir SGK belgesi de ekler arasında sunulacaktır.)

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik No olmak zorundadır.)

3-Eğitim Durum Belgesi

4-Fotoğraf  (2 Adet)

 Bu dilekçe örneğini MS Office Word formatında indirmek için tıklayınız

Geçici Ustalık Yetki Belgesi Dilekçe Örneği İndir


3-Kaç kat ve m²’den sonra müteahhit, şantiye şefi ve usta yetki belgesi zorunluluğu vardır?

6 Aralık 2010 Perşembe günü 27787 sayı numaralı Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesinin 2. Fıkrasında bu konu şöyle yazmaktadır.

 

 “Tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 m2 yi geçmeyen yapıların, yapı müteahhitliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen bütün sorumluluklar yapı sahibince üstlenmek kaydıyla, ayrıca müteahhit ve şantiye şefi bulunması şartı aranmaz. Ancak sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya mahsus olmak üzere, yapı sahibine geçici olarak yetki belgesi numarası verilir.”

 

Kısaca;

500 m²’yi geçmeyen ve bodrum hariç iki kattan fazla olmayan yapılarda mülk sahibi geçici yetki belgesi alarak yapının müteahhidi olabilir. Ancak 5 yıl süreyle ve bir defaya mahsusen verilir.

500m²’yi geçmeyen ve bodrum hariç iki kattan fazla olmayan yapılarda Şantiye Şefi Aranmaz.

Yetkili Ustalık Belgesi veya Geçici Ustalık Yetki Belgesi  “Tüm tuhsata tabi binalar için geçerlidir.”

 

4-Geçici Müteahhitlik Yetki Belgesi Nereden alınır?

 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri (Eski Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri)  Başvurarak alabilirsiniz.

5-Şantiye Şefliği Belgesi Nereden alınır?

Mühendisin veya Mimarın bağlı olduğu odaya Mühendis veya mimar başvurarak alabilir. Vatandaş yada Müteahhit kendisi bu belgeyi alamaz.

 

EDİTÖR NOTU : KONUYLA İLGİLİ SORMAK İSTEDİĞİNİZ YADA EKLEMEK (ELEŞTİRİ,HATA… vs gibi) İSTEĞİNİZ NOKTALAR VARSA LÜTFEN AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜNE YAZIN…

——————————————————————————————————————

Konuyla Alakalı Kanun, Yönetmelik ve Genelgeler

a.3194 sayılı İmar Kanunu

b.21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu

c. 05 Şubat 2008 tarihli 26778 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği

d.16 Aralık 2010 Perşembe günü 27787 sayı numaralı Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik

e.“Geçici Ustalık Yetki Belgesi” Hakkında Çevre Şehircilik Bakanlığı 19.10.2011 tarih 305 sayı numaralı Genelgesi Oku&İndir

f. Geçici Ustalık Yetki Belgesi Formu (EK3) İndir

 

NOT: DAHA FAZLA BİLGİ ALABİLMEK İÇİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YADA İL MÜDÜRLÜKLERİNİN SİTELERİNDEN İLETİŞİM ADRES VE TELEFON NUMARALARINI ALARAK ARAYIP ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.

 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İLETİŞİM ADRES VE TELEFON NUMARALARI İÇİN TIKLAYIN

 

 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN TIKLADIKTAN SONRA HARİTADAN YADA AŞAĞIDAKİ LİSTEDEN ŞEHİR SEÇİLEREK, ŞEHRİNİZİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SİTESİNİ AÇABİLİRSİNİZ. DAHA SONRA ORADAN İLETİŞİM SEKMESİNE TIKLAYARAK İLETİŞİM ADRESLERİ VE TELEFONLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.

 

 

Aradığınız içerik diğer sayfalarımızda olabilir. Google teknolojisi ile sitemizde aradığınız kelimeyi detaylı bir şekilde arayıp bulabilrsiniz. Google Özel Arama Kullanarak Ara:
Kategori: Eğitim Öğretim, Haberler, Makaleler, Memurlar, Son Dakika
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Yorumlar  Günün Hadisi Şerifi
   Tirmizi, Kıyamet, 1.
 
  Reklam
  Son Yazılar
Olta Koleksiyonu
12345678910
  Günün Rüya Tabiri
  Rüyada Ekşili Çorba Görmek
  Günün Fıkrası
  Tarih Dersi Fıkrası – Suç Kimde
  Günün Videosu
Yok Böyle Şaka ( Bu Şaka Kalpten Götürür)
  Son Yorumlar